MUFSTRIDEN: “Nio uteslutningsärenden har inletts”

larsradenbrev
MEJLADE.
Moderata ungdomsförbundets generalsekreterare Lars Rådén bekräftar i ett mejl till samtliga distriktsordförande i landet att nio uteslutningsärenden inletts. Politikerbloggen publicerar här mejlet i sin helhet.

Till: Distriktsordföranden för Moderata Ungdomsförbundet
Information angående uteslutning

Bakgrund
Med anledning av att distriktsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg vägrat att ställa sig Moderata Ungdomsförbundets stadga till efterrättelse har förbundsstyrelsen söndagen den 22 mars 2009 beslutat att inleda nio stycken uteslutningsärenden mot de nio ordinarie distriktsstyrelseledamöterna i Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg.

Angående uteslutning
För att utesluta en medlem ur Moderata Ungdomsförbundet krävs ett beslut med kvalificerad majoritet i förbundsstyrelsen samt att personen som är föremål för uteslutning ges tillfälle att skriftligen svara. Detta finns formulerat i stadgan nedan:

§ 3 Medlemskap Mom. 7.
Medlem som verkar aktivt för annan politisk organisation vars verksamhet ej är förenlig med Moderata Ungdomsförbundets mål, vägrar ställa sig Moderata Ungdomsförbundets stadgar till efterrättelse eller på annat sätt genom sitt handlande skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av förbundsstyrelsen. För uteslutning erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan beviljas återinträde endast av förbundsstyrelsen. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster.
I fråga om uteslutning kan således tre saker ge upphov till uteslutning. Att inte ställa sig stadgan till efterrättelse är fallet i dessa uteslutningsärenden.

Rörande stadgan
Stadgans formulering, Moderata Ungdomsförbundet i Göteborgs stadgar:
6 § Distriktsstämma Mom. 5. Varje medlem äger en röst och har rätt att närvara vid distriktsstämman. För att ha rösträtt gäller att
man är registrerad som medlem
har betalt sin medlemsavgift
anmält sitt deltagande
Villkoren enligt första stycket 1-3 skall vara uppfyllda senast sista vardagen veckan innan distriktsstämman. Vid extra stämma kan anmälan enligt 3 första stycket alltid ske fram till dess att stämman öppnats. I kallelse till stämman skall anges hur anmälan enligt första stycket sker.
Enligt stadgans lydelse ska en medlem för att ha rösträtt vara registrerad som medlem senast sista vardagen innan distriktsstämman.
Enligt praxis i Moderata Ungdomsförbundet och detta förstärkt enligt en tolkning gjord i januari 2009 av förbundsstyrelsen är en medlem registrerad när denna är registrerad i medlemssystemet.
Hur stadgan ska tillämpas i fallet för Moderata Ungdomsförbundet i Göteborgs distriktsstämma gör sig gällande enligt följande:
Stadgans lydelse är explicit rörande att medlem har rösträtt om denne är registrerad sista vardagen veckan före distriktsstämman. I detta fall ville distriktet ge medlemmar rösträtt som var inlämnade på kansliet och förvisso noggrant dokumenterade. Men de fanns inte registrerade i medlemssystemet.
Rörande praxis i denna fråga kan vi studera hur ombudsfördelning till förbundsstämma, MSU rikskonferens eller i förekommande fall distriktsstämma sker. Detta ska då utföras i förhållande till antalet betalande medlemmar per den 31/12 föregående år. Detta har sedan lång tid inneburit de medlemmar som finns i medlemsregistret. Att medlemmar som inte finns registrerade räknats in har aldrig förekommit. Detta var vad stadgetolkningen i januari 2009 fastslog.
Skälet till att en medlem inte är registrerad eller räknas in i medlemsräkningen förrän denne finns i medlemssystemet är att denna ska ha genomgått kontroller:
Att det inte finns en dubblett i systemet, man kan inte vara medlem på två ställen.
Att medlemmen har ett födelseår som möjliggör medlemskap
Att medlemmen finns på riktigt

Därmed är det enligt stadgan tydligt att en medlem är registrerad när den finns i medlemssystemet.
Vidare kan framhållas att en tolkning som skulle innebära att medlemmar inlämnade på ett kansli är registrerade medlemmar en tolkning som innebär att vi frångår principen om att Moderata Ungdomsförbundet tillämpar ett enhetligt medlemsregister. Ett avsteg från denna princip innebär att vi måste ompröva arbetsformer om ombudsfördelning, ansökan om statsbidrag och frågan om rösträtt enligt fallet för Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg.

Brott mot stadgan
På distriktsstämman i Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg valde distriktet att genomföra distriktsstämman mot den instruktion som generalsekreteraren gav på plats. Ett stort antal medlemmar gavs rösträtt som inte fanns registrerade i medlemssystemet den 6/3 som stadgan kräver. Trots detta genomfördes stämman med en arbetsordning som stred mot Moderata Ungdomsförbundets stadga.
För att erhålla rösträtt på distriktsstämma i Göteborg ska följande vara sant. Du ska sista vardagen innan distriktsstämman vara anmäld, betalt din medlemsavgift samt vara registrerad som medlem. Således valde distriktet i Göteborg att bryta mot stadgan vid genomförandet av distriktsstämman.
Förbundsstyrelsen anser att detta är ett allvarligt brott mot stadgan. Att inte följa stadgan i fråga om att fatta demokratiska beslut är bland de allvarligaste brotten mot stadgan som kan ske. Vidare åligger det förbundsstyrelsen att tillse att distrikten bedriver sin verksamhet i enlighet med program, stadgar och stämmobeslut.
Ett krav har inkommit till förbundsstyrelsen från ett antal medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg om att förbundsstyrelsen ska ogiltigförklara distriktsstämman i Göteborg. Förbundsstyrelsen har inte funnit att det finns stöd i stadgan för en hantering av ärendet enligt detta krav.

Hantering
Generalsekreteraren ställde måndagen den 16/3 ett krav till den nyvalda distriktsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg att denna skulle sammankalla en extra distriktsstämma. På denna extra distriktsstämma skulle enligt kravet samtliga ärenden behandlas som redan behandlats på den ordinarie distriktsstämman. Utöver detta ställdes ett antal krav som innebar insyn från förbundet i genomförandet av denna extra distriktsstämma. Enligt detta krav skulle även distriktsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg sammankalla en sådan senast den 19/3. Distriktsstyrelsen sammankallade inte en stämma till denna tidpunkt.
“På förbundsstyrelsens sammanträde som avhölls på kvällen den 19/3 beslutade förbundsstyrelsen att distriktsstämman för Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg genomfördes i strid mot stadgan samt att rikta ett förnyat krav om extra distriktsstämma i enlighet med den skrivelse som tillställts distriktsstyrelsen den 16/3, men med förlängd tidsfrist till den 22/3. Distriktsstyrelsen sammankallade inte en stämma till denna tidpunkt.
Således beslutade förbundsstyrelsen att inleda nio uteslutningsärenden mot de ordinarie distriktsstyrelseledamöterna för Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg eftersom dessa vägrar ställa sig Moderata Ungdomsförbundets stadga till efterrättelse.
Ledamöterna har nu delgetts information om ärendet och har getts möjlighet att svara till förbundsstyrelsen senast den 2 april. I skivelsen kräver förbundsstyrelsen att distriktsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg sammankallar en extra distriktsstämma i enlighet med de krav som de fått den 16/3 från generalsekreteraren. Om ledamöterna verkar för att en extra distriktsstämma blir av kommer detta att påverka förbundsstyrelsen vid fattande av beslut.
Beslut i ärendet tas på sammanträde med förbundsstyrelsen den 4-5 april 2009.

Frågor
Generalsekreteraren svarar på frågor om ärendet för förbundsstyrelsen.
(E-post) [ mailto:lars.raden@moderat.se ]lars.raden@moderat.se
(m) 0736-828154
(a) 08-6768153

Lars Rådén
Generalsekreterare
Moderata Ungdomsförbundet”