DEBATT: “Gör det möjligt för alla att höra kyrkklockorna”

debattkinbergmfl

Foto: Scanpix

DEBATT. I dag fattar riksdagen beslut om en ny könsneutral äktenskapslagstiftning. Med anledning av det riktar tre moderata riksdagsledamöter en uppmaning till Svenska kyrkan i en debattartikel på Politikerbloggen.

Från den 1 maj får alla gifta sig med den man älskar oavsett kön. Idag fattar riksdagen beslut om en ny könsneutral äktenskapslagstiftning och den får stöd av hela sex av riksdagens sju partier. För moderaterna har resan varit lång och beslutet vid partistämman i Gävle 2007 blev avgörande för att skriva om det politiska landskapet i frågan. Respekten för att flera inom partiet trots allt hade en annan åsikt slogs samtidigt fast vilket var viktigt för den process som följde.

Allas lika värde och individens frihet till sina livsval är grundstenar i moderat politik. Vår utgångspunkt är att kärleken mellan samkönade par är lika mycket värd som kärleken mellan heterosexuella par. Målet för oss har därför varit att detta även ska erkännas i svensk lag. Valet av livspartner är en fråga för individen och ska inte värderas av staten.

Även om inte motståndet varit så brett som ibland hävdats, har det varit starkt från vissa grupper. En av stöttestenarna har varit begreppet ”äktenskap” som flera menar bör vara reserverat för ”en man och en kvinna”. Begreppet äktenskap har funnits Sverige långt före kristendomen och har en självklar plats i det svenska samhället. Idag har motståndet därför organiserats kring att vigselrätten helt ska tas bort från samfunden för att istället införa en civil lagstiftning, dock utan ordet äktenskap.

En tydligare uppdelning mellan staten och samfunden är en tanke som kan vara tilltalande men att ta bort vigselrätten från samfunden saknar stöd hos svenska folket. De flesta är nöjda med dagens ordning och anser istället att friheten även kan utökas till homosexuella. De inser också att det egna äktenskapet ju inte blir mindre värt bara för att fler ges möjlighet att gifta sig. Vidare är det uppenbart att de som idag förespråkar en civil lagstiftning har helt andra motiv än vad vi önskar uppnå. Hellre än att släppa in samkönade par i äktenskapets trygga famn, vill man slå igen porten även för heterosexuella. Det beklagar vi.

Det förekommer ibland en felaktig uppfattning att staten nu kommer tvinga kyrkorna att viga homosexuella. Istället är det tvärtom. Det nya lagförslaget innehåller inget tvång mot vare sig Svenska kyrkan, andra trossamfund, präster eller vigselförrättare inom trossamfund och frågan om kyrklig vigsel för samkönade och olikkönade par överlämnas till samfunden och Svenska kyrkan att hantera själva. Dagens beslut handlar om att lagstiftaren inte längre kommer stå i vägen för detta. Nu ligger ansvaret på samfunden och Svenska kyrkan att hantera frågan om kyrklig vigsel för olikkönade och samkönade par.

Kristendomen har en särställning i det svenska samhället i kraft av sin viktiga roll i vår kultur och historia. Vi ska värna om den etik och moral och den tradition av medmänsklighet som i vårt land historiskt först och främst varit förbunden med kristendomen. I denna tradition är tanke-, tros- och yttrandefriheten grundpelare.

I slutet av mars i år antog Moderaternas partistyrelse det nya kyrkopolitiska programmet
”Svenska kyrkan i 2010-talet” inför höstens kyrkoval. Där slås fast att även homosexuella par ska kunna ingå äktenskap i Svenska Kyrkan. För oss som medlemmar i Svenska Kyrkan är det både viktigt och självklart. Glädjande visar också en undersökning att nästan sju av tio präster vill viga samkönade par.

Förslaget till ny äktenskapslagstiftning inskränker inte friheten för någon, däremot ökar friheten för alla. Vi har tagit vårt ansvar som lagstiftare. Som medlemmar i Svenska Kyrkan uppmanar vi härmed kyrkomötet att i höst göra det möjligt att höra kyrkoklockarna ringa för alla par som vill bekräfta sin kärlek i äktenskap.

ANNA KINBERG BATRA
riksdagsledamot (M)

OLOF LAVESSON
riksdagsledamot (M)

TOMAS TOBÉ
riksdagsledamot (M)