Sveriges avgift till EU sänks

-461x1241
DEBATT. EU:s budget minskar, Sveriges EU avgift sänks och budgeten moderniseras. Tre viktiga saker som Sverige drivit i förhandlingarna om EUs långtidsbudget har idag rotts iland. Sveriges avgift till EU sänks! Det skriver Désirée Pethrus (KD) på TV4 Politikerbloggen.

Det är bara att gratulera Sverige och regeringen för ett väl genomfört förhandlingsarbete inför dagens överenskommelse med de övriga 26 stats -och regeringscheferna om EU:s långtidsbudget (MFF:en , Multiannual Financial Framework 2014-2020.) EU:s budget minskar, Sveriges EU avgift sänks och budgeten moderniseras. Tre viktiga saker som Sverige drivit i förhandlingarna om EUs långtidsbudget har idag rotts iland.

EU s långtidsbudget minskar jämfört med innevarande period. Det är första gången det händer sedan Sverige gick med i Europeiska unionen. Den totala budgeten för perioden blir 960 miljarder kronor vilket motsvarar ca 1 procent av EU:s BNI.

Budgeten innebär en sänkt avgift för Sverige. Jämfört med det vi betalar 2012 på 32,5 miljarder kommer vi framöver att betala 32 miljarder kronor per år. I det förslag som låg inför dagens förhandling skulle Sverige betala 36 miljarder kronor. Därför är det är en stor framgång för regeringen med minskningen, som innebär att skattebetalarna inte behöver betala mer för sitt EU medlemskap än idag, utan istället mindre.

Den omdiskuterade rabatten som har tre komponenter har vi också lyckats återta till större delen, jämfört ursprungsförslaget. Istället för 142 miljoner kronor får vi sammanlagt rabatter på EU avgiften avseende 2,8 miljarder kronor.

Vi åstadkommer en ökad modernisering av budgeten genom att minska det omdebatterade jordbruksstödet med 10 procent och ökar istället medlen till forskning, utveckling och infrastruktur med 40 procent. Något som vi kristdemokrater välkomnar.

När det gäller de återflöden av avgiften som kommer från EU budgeten i olika typer av regionalstöd, så minskar det, men vi får mer än många andra jämförbara utvecklade länder vilket kommer väl till pass för våra glesbygdsområden i Norra Sverige.

Det har inneburit ett givande och tagande. Alla vill hålla nere den egna avgiften, men många vill å andra sidan ha ut mycket tillbaka av den budget som läggs.

Jämfört med det förslag som tidigare presenterades under hösten så innebär nuvarande förslag från Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy väsentliga förbättringar för Sverige, vad gäller avgiftens storlek.

Att långtidsbudgetens storlek minskar i förhållande till tidigare förslag, och i jämfört med idag, är mycket glädjande. Sveriges regering har gjort ett bra jobb när man har drivit linjen att hålla nere storleken på EU budgeten. Även om det naturligtvis finns många angelägna områden att satsa på, så ska budgeten främst syfta till att EU -ländernas egna ekonomier utvecklas, hellre än att stärka olika stödformer via EU budgeten. Sverige får ett återflöde av medel via regionalstöd, vilket vi naturligtvis ska använda på ett sätt så det utvecklar Sverige.

En nyhet i denna budgetprocess är att Europaparlamentet har fått medbeslutanderätt i enlighet med Lissabonfördraget. Nu återstår att se hur de kommer att agera. Vi hoppas naturligtvis att de kommer att medverka på ett konstruktivt sätt.

Men viktigast är nu att EU – ledarna visat att man kan enas för en stark budget som ska stärka unionens konkurrenskraft. Det är helheten som är viktig, och att tydligt ange vad vi ska åstadkomma med EU budgeten. Vi kristdemokrater tycker det är viktigt att visa solidaritet med svagare länder, och lyfta dem ur krisen. Det gynnar oss alla. Men framförallt är det viktigt att budgeten stimulerar en väl fungerande inre marknad för jobb och utveckling och stärkande av EU som en världsledande marknad att räkna med även i framtiden. Det om något gynnar Sverige, som exportberoende land.

Désirée Pethrus
Riksdagsledamot (KD)
Ledamot av EU nämnden och EU-politisk talesperson