MUFSTRIDEN: Hon vill utesluta hela distriktsstyrelsen

rolabrentlin

Foto: Scanpix

STORBRÅK. MUF-ordföranden Niklas Wykmans “kronprinsessa” Rola Brentlin har argumenterat för uteslutning av hela den nyvalda Göteborgsstyrelsen. Under gårdagen skickades ett mejl till alla distriktsordförande i landet där det konstaterades att uteslutningsprocessen nu inletts. Samtidigt kan Politikerbloggen avslöja vad 1:e vice ordföranden i Stockholm  skrev i sitt mejl till förbundsstyrelsen.

En av dem som sägs ligga bakom förslaget att utesluta hela distriktsstyrelsen i Göteborg är Rola Brentlin, en av ordföranden Niklas Wykmans närmaste medarbetare och av många kallad “kronprinsessan”.

Rola Brentlin har ifrågasatts av många inom MUF, inte minst efter att hon uttalade sitt stöd för Rysslands attack mot Georgien.

Bråket som nu rasar inom moderata ungdomsförbundet beskrivs av flera källor som “det värsta under det här årtiondet”.
– Hela förbundet riskerar att klyvas på mitten, säger en företrädare till Politikerbloggen.

Så här skrev Stockholms 1:e vice ordförande, Jessica Rosencrantz, i ett mejl som skickades till förbundsstyrelsen i går eftermiddag:

Vi är många som reagerat med stor upprördhet med anledning av de diskussioner och uttalanden som nu omgärdar den avhållna distriktsstämman i Muf Göteborg.
Jag var själv på plats på stämman och, som Muf Göteborgs verksamhetsrevisor Anton Lindberg nämnde i sitt tidigare inlägg, närvarade även under kvällen för den sista anmälningsdagen då man på centrala kansliet registrerade in ett mycket stort antal nya medlemmar till Muf Göteborg. Med en god insyn i förfarandena kring stämman och processen som varit kan jag konstatera att de stadgebrott med mera som personer i Göteborg anklagats för är felaktiga anklagelser. Däremot finns det skäl att ifrågasätta lämpligheten i enskilda förbundsstyrelseledamöters agerande i denna fråga, se slutet av detta inlägg.

Stadgetolkning angående medlemskap
Den huvudsakliga kärnan i denna diskussion är vilka kriterier som ska gälla för att ett medlemskap ska anses vara uppfyllt och säkerställt, närmare bestämt: om den nya medlemmen måste vara registrerad i datasystemet Mayflower eller inte. Av flera skäl finns det anledning att konstatera att registrering i datasystemet inte kan anses vara ett krav för ett fullbordat medlemskap:
Praxis: All tidigare praxis säger att en medlem är en medlem då den har erlagt sin medlemsavgift och lämnat sina personuppgifter. Principen har aldrig varit att en person ska behöva vänta på att ck ska registrera medlemmen efter några veckor för att han eller hon ska kunna kalla sig medlem. Således, har det aldrig varit något krav på att man ska vara registrerad i Mayflower för att anses vara medlem, så länge övriga krav om betalning och personuppgifter är uppfyllda. Tidigare distriktsordföranden i Muf Göteborg har också i just denna diskussion här på mappen angivit och bekräftat att tidigare praxis angående medlemskap aldrig har sagt något om registrering i datasystemet.
Systemets funktionsoduglighet: Medlemssystemet Mayflower är ett nyinköpt system som varit funktionsodugligt den senaste tiden. Det har varit ytterst svårt och tidskrävande att registrera medlemmar och systemet har varit opålitligt. Givet detta är det märkligt att nu, för första gången, ställa krav på inregistrering i just detta system för att anses vara medlem.
Kommunikation: Den nya stadgetolkning som Lars Rådén nu hänvisar till har inte tidigare kommunicerats till distrikten. Detta gör att alldeles oavsett vad förbundsstyrelsen eller generalsekreteraren anser sig ha gjort för stadgetolkning så bör den anses vara icke-gällande om man inte tagit det på sitt ansvar att se till att distrikten är medvetna om densamma. Att ringa till chefsombudsmannen för Moderata Samlingspartiet i Göteborg dagen innan distriktsstämmans avhållande för att informera är inte tillfredsställande eller seriöst.
Stadgetolkning av generalsekreteraren i samband med tidigare distriktsstämmor under året:
Om det de facto är så att en ny stadgetolkning är gjord så är det mycket förvånande då kommunikationen som utgått från generalsekreteraren i samband med tidigare distriktsstämmor har varit raka motsatsen till vad som nu sägs.
Helgen 20-22 februari avhölls Muf Stockholms distriktsstämma. Inför denna var vi i Muf Stockholm mycket angelägna om att allt skulle gå korrekt till och därför vände sig vår distriktsordförande Tina Ghasemi till Lars Rådén med frågan om vilka krav som skulle vara uppfyllda för att en medlem skulle anses vara en medlem. Lars Rådén svarade på detta att det var helt okej att medlemmar på plats på stämman lämnade personuppgifter och erlade betalning för att därefter anses vara medlem. Inget krav om registrering i datasystemet ställdes.
Ja, Muf Stockholm hade ett annorlunda förfarande från Göteborgs på så sätt att vi inte hade en sista anmälningsdag, utan att medlemmar kunde anmäla sig till stämman på plats. Det gör dock ingen skillnad i sakfrågan. Givet det Lars Rådén säger nu så borde han ha ställt krav på registrering i Mayflower också på Muf Stockholms stämma, vilket alltså inte gjordes. Där uppstod ett medlemskap när pengar och personuppgifter var lämnade. Givet denna annorlunda stadgetolkning endast ett par veckor innan Muf Göteborgs stämma är det märkligt när nu generalsekreteraren anger att en ny stadgetolkning gjorts och att man vill vara konsekvent i tillämpningen av denna. Det har man redan misslyckats med.
Medlemsregistrering på centrala kansliet och enskilda förbundsstyrelseledamöters agerande:
Kvällen under sista dagen för anmälan till Muf Göteborgs stämma tillbringade jag på centrala kansliet. Muf Göteborgs verksamhetsrevisor Anton Lindberg var på plats för att kontrollera att registrering gick rätt till och att man tog betalt för medlemmarna som registrerades. Jag och Adelie Örnhall assisterade honom på olika sätt. Personal på centrala kansliet var beordrad av Lars Rådén att registrera medlemmar fram till midnatt då anmälningstiden gick ut. Samtidigt i Göteborg pågick en medlemsvärvarfest anordnad av ordförandekandidaten Mattias Hallberg, se tidigare inlägg av Anton Lindberg. På plats på centrala kansliet fanns Johanna Ekström, själv anställd av CK, och Susanna Zeko, vilka löpande under kvällen förmedlade dessa nyvärvade medlemmar samt betalning till den ck-anställd som därefter registrerade dem. Att man registrerar festvärvade medlemmar på centrala kansliet är i sig anmärkningsvärt, likaså att personal beordras kvar till midnatt för att göra just detta.
Än mer anmärkningsvärt är att en representant för förbundsstyrelsen, i form av Rola Brentlin, fanns på plats under hela kvällen. Jag själv tillsammans med Adelie Örnhall satt i samma rum som Rola Brentlin och ansvarig från ck för registreringen under kvällen och kunde notera hur Rola efter att varje medlem blivit registrerad i datasystemt, själv förde in varje namn i ett excel-ark på hennes egen dator, en förteckning över ombud som skulle rösta på en viss kandidat, vad vet jag. I ett word-dokument uppslaget på datorn fanns även en text som angav att person xx ville anmäla sig till Muf Göteborgs stämma.
Då jag fann detta beteende av en förbundsstyrelseledamot mycket anmärkningsvärt frågade jag Rola Brentlin om hon tyckte att det var lämpligt att hon som förbundsstyrelseledamot satt där och registrerade ombud åt en viss kandidat. På denna öppna fråga svarade hon “Vadå, ska jag hymla med att jag stödjer Mattias Hallberg?”
En vecka senare på Muf Göteborgs stämma fanns Rola Brentlin på plats och anlände tillsammans med en hop av ombud i en chartrad buss. Efter Mattias Hallbergs tillbakadragande av sin kandidatur samlade hon återigen dessa ombud utanför hotellet och lämnade tillsammans med dessa. Hon talade också om för folk på plats att de skulle lämna stämman, annars skulle de kunna komma att bli uteslutna ur Moderata Ungdomsförbundet.

Lösning
Medlemmar, vänner och förbundsstyrelse, jag finner inte ord för det jag ser pågå runt omkring mig. Än mindre finner jag ord för att man från övriga förbundsstyrelsen accepterar (och kanske till och med uppmuntrar) detta beteende från en förbundsstyrelseledamot.
Att kritisera Muf Göteborgs stämma för att bryta mot stadgan är i sig orimligt givet att den nya tolkningen strider mot all tidigare praxis, att man inte alls kommunicerat ut den nya tolkningen och att man inte heller varit konsekvent i tillämpningen av den.
Vidare är det för mig obegripligt hur man kan kritisera Göteborgsdistriktet för olämpligt förfarande samtidigt som det sitter en person i förbundsstyrelsen som varit kampanjgeneral åt den förlorande kandidaten på stämman. Det är totalt olämpligt att förbundsstyrelseledamöter lägger sig i personval på distriktsnivå och det gör också att hela förbundsstyrelsen förlorar legitimitet när frågor som den nu uppkomna ska behandlas. Vidare är det chockerande att en förbundsstyrelseledamot hotar människor med uteslutning ur förbundet.
Jag hoppas därför att förbundsstyrelsen och generalsekreteraren agerar med anledning av Rola Brentlins handlande.
Jag hoppas att vi snart får ett slut på denna konflikt. Ett fåtal personer tjänar på denna konflikt, men de allra flesta av oss andra vill lägga den bakom oss.
Jessica Rosencrantz
1 vice distriktsordförande Muf Stockholm

MUFSTRIDEN: ”Wykman ska avsättas” – läs nya mejlet

niklaswykmanmejl
HOTAD.
Moderata ungdomsförbundet, MUF, skakas av allvarliga inre konflikter. Källor uppger för Politikerbloggen att flera aktörer förbereder krav på en extra förbundsstämma för att avsätta ordföranden Niklas Wykman. Samtidigt kan Politikerbloggen publicera det senaste interna mejlet från MUF-ledningen i Göteborg.

Uppgifterna om att krav på en extrastämma förbereds bekräftas av flera av varandra oberoende källor för Politikerbloggen.
– Inom kort börjar det samlas namnunderskrifter. Målet är att få till stånd en extra förbundsstämma där Wykman kan avsättas, säger en källa.

Konflikten inom det moderata ungdomsförbundet är allvarlig och splittrar hela förbundet. Enligt Politikerbloggens källor oroas även ledningen för moderpartiet av bråken som pågått under lång tid.

Ordföranden Niklas Wykman och hans närmaste medarbetare anses ha kört över de tre största distrikten Göteborg, Stockholm och Skåne gång på gång.
En källa konstaterar, apropå kraven på att avsätta Wykman:
– Det ska ju mycket till för att lyckas med detta men det är teoretiskt möjligt och om inte annat så lär det nog storma kring muf de närmaste månaderna.

Politikerbloggen har tagit del av det senaste interna mejlet från ledningen för MUF Göteborg – efter bråken i samband med distriktsstämman förra helgen. Vi publicerar här mejlet i sin helhet:

Kära medlemmar,

MUF Göteborg har för oss alltid varit glädje, värme, engagemang och styrka. Det är därför med stor sorg som vi konstaterar att vår distriktsstämma i år på många sätt har präglats av interna stridigheter och dålig stämning. En stämma som borde handla om politik har istället dominerats av personkonflikter och smutskastning. I en tid då vi alla gemensamt borde fokusera på att rusta inför kommande Europaparlamentsval är det ett svaghetstecken för Moderata Ungdomsförbundet att vi lägger vår tid på interna dispyter.

Det har uppkommit många frågor och oklarheter efter stämman. Med anledning av de diskussioner som förs just nu vill vi därför redogöra för vår syn på det som har inträffat.

Till att börja med vill vi klargöra vad den här diskussionen i grunden handlar om. Enligt våra stadgar är samtliga medlemmar röstberättigade då de är betalda och anmälda till stämman senast en vecka i förväg. Samtliga personer som röstade på stämman i helgen var betalda medlemmar och anmälda till stämman inom den tidsram som stadgan kräver. Detta kan partikansliet i Göteborg intyga. Skiljaktigheterna handlar i den här diskussionen om hur man ska tolka stadgan avseende definitionen av att vara medlem.

Praxis i MUF Göteborg är och har varit att man är medlem från och med den dag som man erlagt sin medlemsavgift och lämnat sina personuppgifter.

Den 6 mars var sista anmälningsdag för att få rösträtt på distriktsstämman. I MUF Göteborg är det Moderata Samlingspartiet som har hand om all medlemsregistrering. Då partitjänstemännen slutade och gick hem för dagen vid ordinarie arbetstid hade ännu inte alla nya inkomna medlemmar hunnit registreras i datasystemet Mayflower, som dessutom fungerat mycket otillfredsställande under en längre tid. De medlemmar som inkommit med sina uppgifter och betalning men som ej hunnit registreras i Mayflower ansågs därför enligt tidigare utarbetad praxis och enligt Göteborgs stadga som röstberättigade.

En vecka senare på kvällen den 13 mars, kvällen innan distriktsstämman avhölls, mottog chefsombudsman Gunnel Aho ett samtal från Niklas Wykman som meddelade att de medlemmar som fanns registrerade i alla avseenden förutom i Mayflower fredag 6 mars inte skulle anses ha rösträtt på stämman. Denna helt nya tolkning av stadgan hade inte tidigare meddelats till oss i distriktsstyrelsen och tedde sig för oss mycket egendomlig. Praxis är som sagt att man är medlem från den dagen som man erlägger sin medlemsavgift och lämnat sina personuppgifter. Den nya tolkningen förvånade oss extra mycket då förbundet i ett öppet brev på BBS: den 18 februari informerade distrikten om att man i år skulle göra en liberalare tolkning av stadgan, då det nyinköpta datasystemet Mayflower uppvisat många problem och barnsjukdomar.

Den 14 mars startade stämman på utsatt tid. Partiets chefsombudsman i Göteborg var närvarande och redogjorde för att röstlängden hade upprättats enligt ett korrekt förfarande. På plats var även Lars Rådén som redogjorde för sin tolkning av stadgan och hade med sig en helt ny röstlängd i digital form, som distriktsstyrelsen i Göteborg inte tidigare hade fått ta del av.

Det uppstod en diskussion på stämman kring vilka som skulle ha rösträtt och presidiet ställde därför frågan om stämman skulle fortsätta eller upplösas. Samtliga närvarande röstade då för att stämman skulle fortsätta. Stämman som är MUF Göteborgs högsta beslutande organ beslutade därefter att arbeta efter den röstlängd som upprättats efter partiexpeditionens anvisningar och först då valde vissa personer att avvika från stämman.

Årets distriktsstämma har inte skiljt sig från någon annan stämma i MUF Göteborgs historia då vi har arbetat enligt gällande praxis. Det är därför synd att det ska blossa upp en så stor diskussion och vi undrar vad som egentligen är det bakomliggande syftet till att riva upp dessa sår i vårt distrikt och förbund.

För oss har MUF Göteborgs bästa alltid kommit i första hand och under året som gått har vi alla tillsammans arbetat för att skapa glädje, värme, engagemang och styrka. Vi tycker alla att det är väldigt tråkigt att människor har börjat behandla varandra på det sätt som nu görs och beklagligt att vår vardag ska präglas av interna konflikter. Vår förhoppning är att vi genom detta brev har rett ut de flesta oklarheter och gett vår syn på händelsen.

Har ni några som helst frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att höra av er till någon i distriktsstyrelsen.

Har ni frågor om förfarandet inför stämman och om medlemsregistreringen finns Moderata Samlingspartiet i Göteborg och dess kansli tillgängligt för frågor.

Vi vill även informera samtliga medlemmar att vi nu i dagarna skriftligen har kontaktat partiledningen för Moderata Samlingspartiet för vägledning och råd gällande stadgetolkning och vidare förfarande.

MUF Göteborgs distriktsstyrelse,

Hampus Magnusson
Victor Löfving
Peter Hermansson
Jonas Ekström
Johanna Küchler
Pontus Haag
Isabella Szajewska
Carl Berntsson
Karoline Goldberg