KOMMENTAR/Arne Modig: Opinionsskiftet bekräftas

arne_modig
OPINION. Kristdemokraterna är åter under 4-procentsspärren — samtidigt som blockskillnaden ligger kvar på en lägre nivå efter höstens omsvängning i opinionen, visar TV4/Novus Opinions väljarbarometer för februari.

Från våren 2007 till oktober 2008 pendlade blockskillnaden mellan 14 och 18 procent. Efter omsvängningen under senhösten har skillnaden mellan blocken legat mellan 7 och 10 procent. Februari månads mätning från TV4/Novus Opinion bekräftar det nya läget mellan blocken.

I februari har allianspartierna tillsammans stöd av 43,2 procent av väljarkåren och de röd-gröna oppositionspartierna har stöd av 50,6 procent. Skillnaden mellan blocken ligger därmed i februari på 7,4 procent.

Kd utanför riksdagen
Samtidigt hamnar Kristdemokraterna för första gången på ett och ett halvt år under 4-procentsspärren. Partiet stöds idag av 3,4 procent, en nedgång med 1,7 procentenheter sedan januari vilket är en statistiskt säkerställd nedgång.

De senaste veckorna har intresset för politik varit stort i media. Regeringens utspel med en ny energipolitisk uppgörelse fick mycket uppmärksamhet. Kärnkraften kom på nytt i fokus när alliansregeringen gjorde upp om en gemensam hållning där man öppnar för byggandet av nya reaktorer. Socialdemokraterna och de två rödgröna samarbetspartierna har uppträtt enat i en gemensamt avvisande hållning där man inte vill tillåta byggandet av nya reaktorer.

Moderaterna framåt
Sannolikt har den senaste tidens händelser åtminstone delvis gynnat Moderaterna och Folkpartiet medan främst Socialdemokraterna tycks ha missgynnats.

I februari får Moderaterna stöd av 27,3 procent, en uppgång på 1,8 procentenheter sedan januari (ej signifikant). Stödet för Moderaterna ligger därmed nästan i nivå med stödet i december. Folkpartiet går i mätningen fram med 1,1 procentenheter (ej signifikant) till 7,2 procent. Det är andra månaden i rad som Folkpartiet går svagt framåt.

Centerpartiet backar svagt för andra månaden i rad. Centerpartiet har nu stöd av 5,3 procent.

S lägsta värde sedan valet
Socialdemokraterna får i februari stöd av 36,7 procent vilket är partiets lägsta värde sedan valet 2006. Socialdemokraterna har sedan januari minskat med 2,1 procentenheter (inte signifikant).

Vänsterpartiet får i februari stöd av 6,4 procent av väljarna, en svag nedgång sedan januari med 0,3 procentenheter. Miljöpartiet får i februari stöd av 7,5 procent, vilket är i stort sett samma värde som i januari (- 0,1 %). Miljöpartiet har fyra månader i rad legat över 7 procent. Partiet behåller sin position som tredje största parti.

Sd åter över riksdagsspärren
Sverigedemokraterna stöds av 4,1 procent, en ökning med 1,1 procentenheter sedan januari. Det är tredje gången sedan valet 2006 som Sverigedemokraterna hamnar över 4 %-spärren.

TV4/Novus Opinion är en av de stora väljarbarometrarna i Sverige. Novus Opinion har för denna mätning intervjuat 2.000 väljare under perioden 3 till 16 februari 2009.

Ökande stöd för kärnkraften

Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

KOMMENTAR. Stödet för kärnkraften bland svenskarna är stort — och fortsätter att öka, visar mätningar från Novus Opinion.

Novus Opinion har efter energiuppgörelsen genomfört två opinionsmätningar om kärnkraften. Regeringen presenterade energiuppgörelsen på förmiddagen 5 februari. På kvällen samma dag intervjuade Novus 1.000 svenskar via telefon på uppdrag av Nätverkets för framtiden energi.
5 och 6 februari intervjuade Novus ytterligare 1.000 svenskar på uppdrag av TV4Nyheterna via webb.

Novus undersökning för Nätverket för framtiden energi visar att en majoritet av svenskarna är positivt inställda till energiuppgörelsen. I frågan påmindes de intervjuade om att uppgörelsen både innehåller t ex kraftigt ökade ambitioner när det gäller vindkraft och att det ska vara möjligt att ersätta dagens gamla reaktorer med moderna. Svaret blir då att 7 av 10 svenskar anser att energiuppgörelsen är bra.

Mätningen för TV4Nyheterna visar att vi sedan oktober har fått en ökning av andelen som kan tänka sig att vid behov bygga nya reaktorer. Det är framför allt bland alliansens väljare som det skett en tydlig förflyttning från uppfattningen att man bör nöja sig med de reaktorer som finns idag till uppfattningen att vi vid behov kan bygga nya reaktorer.

Bland de rödgröna partiernas väljare har det nu skett en förflyttning i motsatt riktning. Bland dessa ökar nu andelen som vill fortsätta avveckla kärnkraften genom politiska beslut. En rimlig tolkning är att Mona Sahlins avvisande hållning när det gäller frågan om nya reaktorer får genklang i de egna leden och därmed aktiverar en latent kritisk kärnkraftsopinion bland de röd-gröna väljarna.

Den här utvecklingen, med en tydligare polarisering mellan de två blockens väljare, skapar ny grogrund för att kärnkraftens framtid blir en större och mer tydligt blockskiljande fråga i valrörelsen 2010.
Novus mätning antyder också att väljarnas intresse för kärnkraftsfrågan ökat och att den därmed har förutsättningar att 2010 få större betydelse när väljarna ska bestämma sig än den haft i senare val.

Debatten om kärnkraftens framtid har länge handlat om antalet reaktorer. Under senare tid har frågan om platserna blivit aktuell på nytt sätt. Novus mätningar visar att fler svenskar kan tänka sig nya reaktorer om dessa byggs på de platser där det idag redan finns kärnkraftverk.

KOMMENTAR/Arne Modig: Moderaterna tappar stöd

arne_modig
OPINION. Moderaternas framgång under hösten vänds i januari till en svag nedgång. Istället börjar de rödgröna åter öka sitt försprång.

I januari får moderaterna stöd av 25,5 procent. Det är en nedgång på 2,4 procentenheter sedan december. Resultatet innebär att den kraftiga uppgången som skett för Moderaterna under hösten bryts och vänds i en nedgång. Moderaterna ligger i januari åter under resultatet i valet 2006.

Ett nytt läge i januari?
Under hösten 2008 fick väljarna i rask takt en allt mer dyster syn på de ekonomiska framtidsutsikterna. I december hade allmänheten t ex mycket negativa förväntningar på den framtida arbetslösheten. Sjunkande räntor och kommande skattesänkningar tycktes dock i december ge vissa ljusningar.
Under hösten möttes regeringen av ett ökande förtroende bland väljarna för sitt arbete. Samtidigt hade den rödgröna oppositionen problem med att forma sitt regeringsalternativ.

Möjligtvis har det nu i januari inträtt ett delvis nytt läge där oppositionen börjat få mer ordning på sitt agerande samtidigt som kraven på regeringen ökat att få till stånd verkningsfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen i ekonomin.

Socialdemokraterna fortsätter svagt framåt
Socialdemokraterna får i januari stöd av 38,8 procent, en uppgång med 1,0 procentenheter sedan december. Januarimätningen bekräftar därmed att tappet i väljarstödet för Socialdemokraterna har stannat av och bytts i en svag uppgång.

Miljöpartiet får i januari stöd av 7,6 procent. Det är första gången sedan valet 2006 som Miljöpartiet tre månader i rad ligger över 7 procent. Miljöpartiet behåller därmed sin position som tredje största parti.

Kristdemokraterna har inte missgynnats av kritiken
Kristdemokraterna ökar 0,9 procentenheter till 5,1 procent. Det är Kristdemokraternas högsta värde på över två år. Inget talar därmed för att Kristdemokraterna missgynnats av den senaste tidens kritik bl. a. av hur man gick tillväga för att fastställa partiets lista till Europarlamentsvalet.

Folkpartiet får i mätningen stöd av 6,1 procent och Centerpartiet stöds av 5,7 procent. Resultaten visar att varken Folkpartiet eller Centerpartiet har gynnats av utvecklingen under hösten.

Vänsterpartiet får i januari stöd av 6,7 procent av väljarna, en svag nedgång sedan december med 0,5 procentenheter.

Stödet för de röd-gröna ökar
I januari har allianspartierna tillsammans stöd av 42,4 procent av väljarkåren, en nedgång med 1,7 procentenheter (ej signifikant). Alliansen är därmed tillbaka på samma stöd som gällde under november. 53,1 procent skulle i december rösta på något av de röd-gröna oppositionspartierna. Det innebär att stödet för oppositionen ökar för andra månaden i rad (0,8 procentenheter).

I januari ökar skillnaden mellan blocken för första gången sedan före sommaren 2008. Sammantaget ökar skillnaden mellan blocken med 2,5 procentenheter till 10,7 procent.

Sverigedemokraterna ökar 0,7 procentenheter till 3,0 procent

TV4/Novus Opinion är en av de stora väljarbarometrarna i Sverige. 2.000 väljare väljare har för denna mätning intervjuats under perioden 6 till 19 januari 2009.

KOMMENTAR/Arne Modig: “Viktiga väljarströmmar har vänt”

arne_modig
OPINION.
Moderaterna fortsätter att stärka sin ställning i opinionen — samtidigt som nedgången bryts för socialdemokraterna. Arne Modig kommenterar TV4/Novus Opinions väljarbarometer för december.

Den finansiella och ekonomiska krisen har under hösten 2008 skapat rörelser bland väljarna som knappast någon kunde förutse. Utvecklingen under hösten har ökat väljarnas förtroende för regeringens arbete. Främst statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg har fått goda betyg för sina insatser så här långt.

Samtidigt har den utdragna processen fram till ett samlat röd-grönt regeringsalternativ skapat osäkerheter om oppositionen. Allt detta har på olika sätt bidragit till en omsvängning i viktiga väljarströmmar.

(m) fortsätter öka
I december har moderaterna stöd av 27,9 procent. Moderaterna ligger därmed 1,7 procent över valresultatet 2006. Det är partiets högsta värde sedan våren 2007. Sedan november har stödet ökat med 2,4 procentenheter (ej signifikant).

För moderaterna har hösten medfört stora förändringar. Väljarstödet har ökat 6,6 procentenheter sedan augusti. Ökningen under hösten är särskilt tydlig bland män och storstadsbor, men också bland äldre väljare. Moderaterna förlorade tidigare väljare till främst socialdemokraterna. Dessa vänder nu tillbaka till moderaterna.

Tar väljare från (fp) och (c)
Samtidigt vänds tidigare väljarförluster till folkpartiet och centerpartiet så att moderaterna nu istället tar väljare från folkpartiet och centerpartiet. En tydligt bidragande orsak till partiets framgångar är också att passiviserade moderata väljare nu åter kan tänka sig att rösta på moderaterna.

Folkpartiet får i mätningen stöd av 5,8 procent, en nedgång på 1,5 procentenheter (ej signifikant) sedan föregående månad. Efter att stegvis ha minskat något under senare månader ökar centerpartiet åter till 6,2 procent.

Centerpartiet har tidigare tappat en del väljare till socialdemokraterna. Denna överströmning minskar nu, men samtidigt ökar väljarförlusterna till moderaterna.

Kristdemokraterna backar svagt till 4,2 procent (- 0,1 procentenheter). Inget tyder därmed på att partiet allvarligt skadats av hösten debatter om könsneutrala äktenskap.

(s)-nedgång bryts
Socialdemokraterna får i december stöd av 37,8 procent. Den tidigare kraftiga nedgången för partiet under hösten bryts därmed och vänds istället i en svag uppgång. Trots den stora nedgången för socialdemokraterna under hösten ligger dock stödet i december 2,4 procentenheter över valresultatet 2006.

Under hösten har socialdemokraterna tappat tydligt bland män och äldre. Samtidigt kan man se att den tidigare tydliga överströmningen från moderaterna vänder och tunnas ut.

Bästa stödet för (v) sedan valet
Vänsterpartiet får i december stöd av 7,2 procent av väljarna. Vänsterpartiet har ökat tre månader i rad och hamnar nu på sitt bästa värde sedan valet 2006. Under intervjuperioden kom beskedet om rödgrönt valsamarbete mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Inget i mätningen tyder på att vänsterpartiet eller miljöpartiet direkt gynnats av detta besked. Det kan snarare vara så att socialdemokraterna gynnats.

(mp) fortsatt tredje störst
Miljöpartiet får i december stöd av 7,3 procent. Miljöpartiet ligger 2,1 procentenheter över valresultatet 2006 och behåller därmed sin position som tredje största parti.

I december har allianspartierna tillsammans stöd av 44,1 procent av väljarkåren jämfört med 42,4 procent i november, en ökning med 1,7 procentenheter. 52,3 procent skulle i december rösta på något av de röd-gröna oppositionspartierna.

Avståndet mellan blocken minskar igen
Trots uppgången för oppositionen minskar skillnaden mellan blocken något. Blockskillnaden är därmed 8,2 procentenheter. På blocknivå påminner läget i väljarkåren därmed om vad många väljarundersökningar visade under våren 2004. Då låg stödet för det socialdemokratiska regeringsunderlaget i flera mätningar drygt 7 procentenheter före det samlade stödet för de borgerliga partierna.

TV4/Novus Opinion är en av de stora väljarbarometrarna i Sverige. 2 000 personer deltog i undersökningen som genomfördes mellan den 2 och 15 december.

KOMMENTAR/Arne Modig: Många rödgröna väljare positiva till nya samarbetet

UNDERSÖKNING. Det nya rödgröna samarbetet får godkänt av de egna väljarna. Sex av tio är positiva — även om var tredje tror att partierna kommer att ha svårt att hålla ihop.
Samtidigt tror var tredje borgerlig väljare att samarbetet ger de rödgröna en fördel.

Novus Opinion har på uppdrag av TV4Nyheterna genomfört en undersökning bland svenska väljare om deras syn på det nya rödgröna samarbetet som syftar till att bilda en gemensam koalitionsregering mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om man vinner valet 2010.

Rödgröna positiva
Undersökningen visar att sex av tio rödgröna väljare är positiva till det nya samarbetet mellan s, mp och v. Knappt två av tio är negativa till samarbetet och i stort sett lika många är varken positiva eller negativa.

Resultatet visar att de rödgröna väljarna, åtminstone så här långt, är positiva men inte helt igenom entusiastiska inför det nya samarbetet.

Bland de rödgröna väljarna anser sex av tio att det nya samarbetet kommer att göra det lättare för oppositionen att vinna valet 2010. Knappt tre av tio tror att det nya samarbetet gör det svårare att vinna valet 2010.

Det är alltså tydligt att det nya samarbetet känns som ett stöd för många, men inte alla rödgröna väljare.

Borgerlig oro
Samtidigt kan man se en viss oro hos de borgerliga väljarna. Bland borgerliga väljare tror tre av tio att det nya samarbetet kommer göra det lättare för de rödgröna att vinna valet 2010.

En klar majoritet av de rödgröna väljarna anser att det är en fördel inför möjligheterna att vinna valet 2010 att miljöpartiet ingår i samarbetet. Det samma gäller synen på att vänsterpartiet ingår i samarbetet.

Alternativen jämförs
I undersökningen ställdes en fråga om vad som utmärker den nuvarande regeringen respektive vad man tror en ny koalitionsregering med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet skulle stå för. Här redovisas vad borgerliga väljare anser om den nuvarande regeringen respektive vad rödgröna väljare tror att en ny koalitionsregering skulle stå för:

  Skulle i dag rösta på m, fp, c eller kd:
nuvarande regeringen
Skulle i dag rösta på s, v eller mp:
en ny koalitionsregering
Kan sköta Sverige i svåra tider 73% 51%
Kommer att ha svårt att hålla ihop 13% 35%
Trygghet för vanligt folk 37% 60%
En bra vision för framtiden 65% 52%
     

Bland borgerliga väljare anser många att den nuvarande regeringen står för att de kan sköta Sverige i svåra tider respektive har en bra vision för framtiden.

Många rödgröna väljare anser att en ny koalitionsregering mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet skulle stå för trygghet för vanligt folk, men också i viss mån att man kan sköta Sverige i svåra tider respektive har en bra vision för framtiden.

De rödgröna väljarna tror oftare än borgerliga väljare att den egna regeringen kommer att ha svårt att hålla ihop.

Undersökningen
Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel. För undersökningen genomfördes 1000 intervjuer den 8 december 2008.