KOMMENTAR/Arne Modig: “Två av tre negativa till IPRED”


IPDREDMOTSTÅND. Två av tre internetanvändande svenskar är negativa till att domstolar ska kunna lämna ut uppgifter om fildelare. Samtidigt finns en utbredd förståelse för upphovsrätten, visar en undersökning från Novus Opinion.

Novus opinionsexpert Arne Modig kommenterar undersökningen för Politikerbloggen.

Novus Opinion har på uppdrag av TV4Nyheterna genomfört en undersökning bland den internetanvändande allmänheten om inställningen till fildelning av otillåtet material. Frågorna handlar om hur man ser på att för eget bruk ladda ner otillåtet material i form av film eller musik från Internet utan att betala för det.

Undersökningen visar att många internetanvändande svenskar tycker det är fel med domstolsförfaranden, polisingripanden och straff när det gäller nedladdning av skyddat material.

2/3 negativa
Två tredjedelar (66 %) tycker inte att domstolar ska kunna lämna ut namnet på personer som laddat ner musik eller film för eget bruk utan att betala för det. Nästan lika många, nära sex av tio (59 %) anser att polisen inte ska ha rätt att eftersöka personer som på detta sätt laddat ner film eller musik. Nära sex av tio (59 %) anser inte heller att det ska vara straffbart att ladda ner otillåtet material.

Som väntat är de äldsta oftare än andra för att domstolar och polis ska kunna ingripa respektive att det ska vara straffbart att ladda ner otillåtet material. Detsamma gäller män. Skillnaderna är dock inte större än att en majoritet i alla dessa grupper är emot straffbarhet respektive att domstolar och polis ska kunna ingripa.

Borgerliga mest positiva — men ändå majoritet emot
Borgerliga väljare har oftare än oppositionens väljare en positiv inställning till de nya förslagen. Men också i dessa grupper finns en majoritet emot att domstolar ska kunna lämna ut namn (58 %), att polisen ska ha rätt att eftersöka personer (50 %) respektive att det ska vara straffbart (55 %).

Undersökningen visar att det samtidigt finns stor förståelse för upphovsmännens rättigheter. Opinionen är dock delad. Fler än fyra av tio (43 %) tycker att det borde kosta pengar att för eget bruk ladda ner musik eller film från Internet. I stort sett lika många (45 %) anser att det borde vara gratis att ladda ner otillåtet material för eget bruk.

Varannan har laddat ner illegalt
Undersökningen bekräftar att många internetanvändare laddar ner skyddat material. Fem av tio internetanvändare har någon gång laddat ned skyddat material, musik eller film, för eget bruk utan att betala för det trots att man vet att det inte är tillåtet. Knappt tre av tio har gjort det många gånger.

Bland personer under 35 år har hela 80 % laddat ner otillåtet material från Internet. I gruppen över 50 år är det bara 22 %. Det är lika vanligt bland borgerliga väljare som bland oppositionens väljare att man har laddat ner otillåtet material.

Undersökningen
Målgrupp för undersökningen är den internetanvändande allmänheten. Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel. För undersökningen genomfördes 1000 intervjuer 4-5 december 2008

ANALYS/Arne Modig: “Fortsatt kraftigt fall för s”


ANALYS. Väljarstödet för socialdemokraterna fortsätter att minska kraftigt — samtidigt som stödet för moderaterna ökar. Det visar TV4/Novus Opinions väljarbarometer för november som publiceras i dag.

Novus opinionsexpert Arne Modig nagelfar de senaste siffrorna i en analys för Politikerbloggen.

Opinionsutvecklingen under hösten bekräftar att vi i Sverige idag har en betydligt mer rörlig väljarkår än tidigare. Utvecklingen de senaste månaderna är ett belägg för att det kan ske snabba och oförutsedda förändringar i väljaropinionen när omvärlden förändras.

Moderat framgång
I november har moderaterna stöd av 25,5 procent. Det är partiets högsta värde sedan april 2007. Sedan oktober har stödet ökat med 2,7 procentenheter (ej signifikant). Framgången beror i hög grad på att grupper av borgerliga väljare från valet 2006 som under senare tid varit osäkra på sitt partival nu åter mobiliseras.

Den rimliga förklaringen till uppgången är att moderaterna som ledande parti i regeringen i väljarnas ögon lyckats visa regeringsduglighet i sina ansträngningar att styra landet i en besvärlig tid.

En paradox
Opinionsutvecklingen kan ses som en paradox. Så länge det gick bra för Sverige tappade regeringen i väljarstöd men nu när problemen kommer ökar väljarstödet. De nya svårigheter Sverige befinner sig i skapar en situation där regeringen och Fredrik Reinfeldt kunnat återvinna förtroende bland borgerliga väljare som tidigare tvekat om regeringens och Fredrik Reinfeldts politik och förmåga att sköta landet.

Stark månad för fp
Folkpartiet hamnar på 7,3 procent, en uppgång på 1,1 procentenheter (ej signifikant) sedan föregående månad. November 2008 är en av de starkaste månaderna för folkpartiet sedan valet 2006. Siffran för november innebär att folkpartiet bara ligger 0,2 procent under valresultatet.

Centerpartiet backar svagt (- 0,2 procentenheter) till 5,3 procent. Det är den näst lägsta siffran för centerpartiet efter valet 2006. Centerpartiet har i stort sett tappat var tredje väljare sedan valet.

Kristdemokraterna ligger kvar på oförändrade 4,3 procent. Kristdemokraterna har det senaste halvåret kontinuerligt legat något över 4-procentspärren efter att tidigare från tid till annan hamnat under 4 procent.

Kraftig nedgång för s
Socialdemokraterna har i november stöd av 37,2 procent. Socialdemokraterna har minskat med hela 3,6 procentenheter sedan oktober (en signifikant nedgång). Den kraftiga nedgång som socialdemokraterna inledde tidigare under hösten accelererar därmed. Sedan augusti har socialdemokraterna minskat hela 5,2 procentenheter vilket är en exceptionellt stark och snabb nedgång. 37,2 procent är det lägsta stödet för socialdemokraterna sedan valet 2006.

Socialdemokraterna tappar tydligt till miljöpartiet och något till både vänsterpartiet och de borgerliga partierna. Socialdemokraterna kommer uppenbarligen inte särskilt väl ut i debatten om hur krisen ska hanteras respektive hur en enad vänsteropposition ska formeras.

Möjligtvis är det också så att det ökade förtroendet för regeringen minskar utrymmet för socialdemokraterna att få genomslag för sin oppositionspolitik.

Framåt för v och mp
Vänsterpartiet har i november stöd av 6,6 procent, en svag uppgång sedan oktober med 0,5 procentenheter. Det är ett av de bättre värdena för vänsterpartiet sedan valet 2006. Resultatet visar att vänsterpartiet, åtminstone så här långt, inte i någon särskilt hög grad gynnats av sin självständiga hållning i diskussionerna om ett enat vänsteralternativ.

Miljöpartiet får i november stöd av 7,7 procent, en uppgång med 1,3 procentenheter (inte signifikant) sedan oktober. Siffran är den nästa högsta för partiet sedan valet och tyder på att miljöpartiet gynnas av sitt hållningssätt i diskussionerna om ett enat alternativ för oppositionen. Miljöpartiet är med detta tredje största parti.

Sd åter över riksdagsspärren
Sverigedemokraterna ökar svagt med 0,3 procentenheter och hamnar på 4,1 procent. Därmed hamnar partiet för andra gången under några månader över 4-procentspärren.

Andelen osäkra väljare minskar för andra mätningen i rad och ligger nu på 9,8 procent.

Skillnaden mellan blocken fortsätter minska
I november har allianspartierna tillsammans stöd av 42,4 procent av väljarkåren jämfört med 38,8 procent i oktober, en ökning med 3,6 procentenheter (signifikant). Det är det högsta stödet för alliansen sedan januari 2007. Alliansen ligger nu 5,8 procent under valresultatet 2006.

51,5 procent anger att de skulle rösta på oppositionen om det var val idag. Motsvarande siffra i augusti var 53,3 procent, en minskning med 1,8 procentenheter. Nedgången i oktober har därmed förstärkts något. Oppositionen ligger nu 5,4 procent över valresultatet.

Skillnaden mellan blocken minskar för tredje mätningen i rad. I juni var skillnaden 17,8 procentenheter och i november är den 9,1 procentenheter. Blockskillnaden har därmed i stort sett halverats sedan försommaren. Blockmässigt är opinionen i stort sett tillbaka i en situation som gällde några månader efter valet 2006.

Ökande rörlighet — snabba förändringar
Oppositionen har fortfarande ett mycket tydligt försprång i väljaropinionen och alliansen befinner sig därmed, trots de stora och snabba förändringarna i ett mycket klart underläge.

Den här undersökningen visar ju att man bör vara försiktig med att utesluta möjligheten av framtida, snabba förändringar. Och man ska heller inte tro att eventuella fortsatta förändringar nödvändigtvis kommer att gå i samma riktning som de förändringar man ser just. Den ökade rörlighet innebär nämligen just att framtida förändringar också kan ta en annan riktning.

TV4/Novus Opinion är en av de stora väljarbarometrarna i Sverige. Under perioden 4 till 17 november 2008 fick 2 000 personer frågan “Hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen i dag?”.

Arne Modig är ansvarig för affärsområdet Opinion vid Novus Group International. Han har en mångårig erfarenhet av svenska opinionsmätningar och har tidigare arbetat för opinionsinstituten Synovate (före detta Temo), Demoskop och IMU.

Foto: Hans Wassaether